Szerviz és garanciális javítás

A Rextra immáron 30 éves kereskedelemben eltöltött tapasztalatai alapján tudjuk, hogy vásárlóink el vannak veszve a jogszabályok értelmezésében, mi az a jótállás, mi az a szavatosság, 3 napos visszavétel, elállási jog stb. Itt most igyekszünk a Rextra jótállási szabályzatán belül ezeket is érthetően megfogalmazni.

A Polgári Törvénykönyv minden, fogyasztói forgalomban (vagyis kereskedőtől természetes személy által) megvásárolt termékkel kapcsolatban (függetlenül annak vételárától, új vagy használt voltától) szavatossági kötelezettséget ír elő. Új termék esetében két éves időtartamra, használt termékek esetében, továbbá nem fogyasztói szerződések esetén (magánszemély – magánszemélytől, kereskedő – kereskedőtől való vásárlása esetén) egy éves időszakra.

Ha ezen időszakon belül a termék gyártási eredetű hibával romlik el, a kereskedő köteles azt ingyenesen javítani, cserélni, vagy ha egyikre sincs lehetőség, a terméket a vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, végső esetben a vételárat visszafizetni. Tehát mind a szavatosság, mind a jótállás időszakában alapvetően szavatossági jogainkat érvényesíthetjük. 

Ezen halmazon belül elkülöníthető a termékek azon köre, melyet tartós fogyasztásra terveztek, Korm. rendeletben meghatározott kategóriába tartozik (pl. egészségmegörző termékek és eszközök,. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, műszaki cikk, bútor, gyermekgondozási cikk, óra-ékszer, sporteszköz, valamint ezek tartozékai és alkatrészei, mérőműszerek stb), vételára 10.000 Ft feletti, és fogyasztói szerződés keretében új termékként értékesítették. Ezekre ugyanis jogszabály által előírt kötelező jótállás is biztosítandó.

A kötelező jótállás nem kivételszabály a kellékszavatossághoz képest, hanem többletjogosultságokat tartalmazó előírás, mely a szavatossági jogokon felül további kedvezményeket biztosít a fogyasztói szerződés keretében vásárlónak bizonyos termékek esetében.

A jótállás és szavatosság kizárólag a rendeltetésszerű, szakszerű az útmutatókban leírt használat mellett bekövetkezett hibák javítására vonatkozik.

A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén belül érvényes.

Bizonyítási kötelezettség:  A kötelező jótállás teljes ideje alatt a vállalkozást terheli, vagyis ha vita van Önök között a tekintetben, hogy a hiba gyártási eredetű-e vagy a helytelen használat következménye, úgy a vállalkozásnak kell bizonyítékkal (pl. szakvélemény) alátámasztania, hogy mi okozta azt. A szavatossági időszakban ezzel szemben a kereskedőt csak hat hónapig terheli ez a kötelezettség, a rákövetkező másfél évben már a fogyasztónak kell bizonyítania, amennyiben a felek között vita alakul ki a minőségi kifogás megalapozottságát illetően.

Ma már csak magánszemély lehet fogyasztó!  A kötelező jótállást csak fogyasztó veheti igénybe.
Nem új, de talán nem kellően közismert egy korábbi változás sem. 2014-ben lépett hatályba az új Polgári törvénykönyv, amely megváltoztatta a „fogyasztó” jelentését. MA MÁR CSAK MAGÁNSZEMÉLY MINŐSÜL FOGYASZTÓNAK, CÉG MÉG AKKOR SEM, HA EGYÉBKÉNT AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉN KÍVÜL VÁSÁROL. Ez azt jelenti, hogy csak a magánszemélyeknek eladott termékekre vonatkoznak a jótállás szabályai. Aki cégként vásárol (praktikusan számlát kér a vásárlásról), az nem feltétlenül fog tudni élni a fent bemutatott lehetőségekkel, mivel a cégek közötti szerződéseknél nem ír elő jótállási kötelezettséget a jogszabály. 

 

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

 
A Rextra Kereskedelmi Kft. által forgalmazott termékekre a 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet előírásai alapján 2021.01.01-től az eladó az egyes fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló rendeletnek megfelelően a vásárlás napjától számított alább megjelölt jótállást vállal. 

Jótállás ideje
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 (egy) év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 (két) év,
c) 250 000 forint eladási ár felett 3 (három) év
Ettől bizonyos esetekben a fogyasztó javára eltérhetünk (pl Heine termékek esetén 5 év), de ezt minden esetben külön feltüntetjük a jótállási jegyen illetve a termék csomagolása és használati útmutatója is tartalmazza. A beszállítók, gyártók a jótállástól függetlenül változó idejű garanciát nyújtanak termékeikhez, amely biztosítja, hogy a rendeltetésszerű használat mellett előforduló hibák kijavítását az adott termék szakszervize vállalja a garancia időn belül.
 
Javítási határidők
 

  Ha a hibás termék nem javítható: csere illetve ha csere nem lehetséges vételár visszafizetés nyolc napon belül

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során szervízünk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket a hiba megállapításától számított nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a termék fix bekötésű, vagy nem mozdítható, akkor a 30 nap kezdete az a nap, amikor a fogyasztó jelezte ezt bármelyik telephelyünkön, szervizünkben írásban e-mail, vagy postai levél formájában.

Figyelem! A pénzvisszafizetés csak akkor lehetséges ha nem lehet cserélni a hibás terméket!

  Ha a hibás termék javítható, de nem 15 nap alatt – tájékoztatási kötelezettség

Továbbra is „törekedni kell” a termék 15 napon belüli javítására. Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni vagyunk kötelesek a javítás várható időtartamáról írásban, e-mailen. A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.

  Ha a hibás termék 30 napon belül nem javítható: 8 napon belül csere, ha nem cserélhető a vételár visszafizetése

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény az annak közlésétől, tehát a szervízbe leadás napjától számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -  kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a kötelesek vagyunk a vételárat a 30 (harminc) napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 (nyolc) napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

  Ha negyedszer is elromlik a termék: 8 napon belül csere vagy ha a csere nem lehetséges a vételár visszafizetése

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül kötelesek vagyunk visszatéríteni a fogyasztó részére. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik!

  "Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja."

A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel. Kivétel, ha a szerviz hardver hibát nem talált, azaz a meghibásodást a szakszerűtlen kezelés, vírus, nem jogtiszta szoftver stb. okozta. A termék vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (jelentős része) tekintetében újra kezdődik. A vásárló az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb időn belül köteles jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.

A rögzített bekötéső, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a jármővek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhetı el, a le- és felszerelésrıl, valamint az el- és visszaszállításról a cégünk gondoskodik. Szavatossági igényérvényesítés keretében magáról a helyszínen való megszerelésről és az elszállítás biztosításáról nem köteles gondoskodni a kereskedő.

E-jótállási jegy

2021.01.01 után a jótállási jegyet elektronikus úton is el lehet küldeni. Természetesen, továbbra is lehetőség van papír alapú jótállási jegy kiállítására és átadására, de a vállalkozás mostantól dönthet úgy is, hogy a jótállási jegyet elektronikus úton – e-mailben vagy letölthető dokumentumként - adja át a fogyasztó részére. Az e-jótállási jegy lehet akár a számla is.
Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

JÓTÁLLÁSI JEGY LETÖLTHETŐ

A fogyasztó dönthet, hova fordul javításért

A vásárló, ha a Rextránál vásárolt, akkor bármely Rextra boltban leadhatja a terméket javításra, vagy a vásárlás helyszinén illetve a garanciajegyen megjelölt gyártó, forgalmazó, szervíz helyszínén. A vásárló leadhatja személyesen vagy elküldheti postai uton csomagként. A csomag feladásának díja a vásárlót terheli, a javított termék visszaküldésének díjja az eladót.

A csomagolás megőrzése nem kötelező jótállás érvényesítéséhez

A termék eredeti doboza vagy csomagolása nélkül is vissza lehet küldeni bármit javításra. Természetesen ha postai uton kerül feladásra a terméket csomagolt állapotban kell feladni. Csak javításra érvényes! Fontos megjegyezni, hogy itt csak a hibás termék javításra való átvételéről van szó! Ha valamit vissza vásárolni, pl. Ön weben vásárolta és 14 napos elállási joggal él, akkor a csomagolást megkövetelhetjük, mivel ez nem javítás, és nem is kötelező cégünk részére.

Termék állapota
A hibás terméket megtisztított állapotban kérjük visszaküldeni. Különösen fertőzésveszélyes anyaggal (pl. vér, váladék, egyéb testfolyadék) szennyezett termék átvételét a szerviz megtagadhatja! 
A készüléket postai csomagként elküldve gondos csomagolásban, minden tartozékával, valamint a kapott számlával (vagy másolatával), a hiba leírásával, névvel, címmel telefonszámmal, e-mail címmel együtt kell szervizünkbe eljutattni. Szállítás során keletkezett károkért felelősséget nem vállalunk.
 
Kiemeljük azonban, hogy ezen tájékoztatás nem érint a Ptk. szerinti Kellékszavatossági jogokat és az ott meghatározott határidőket. Jelen tájékoztató csak és kizárólag a jogszabály által meghatározott Jótállásra vonatkozik.
 
 Mire nem érvényes a jótállás?
 • Az egyszer használatos termékeinkre, és fogyóeszközökre, alkatrszekre (pl. tű, fecskendő, izzó, elem, elektróda, littium akkumulátor stb.) a garancia nem terjed ki.
 • Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás.
 • Szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat.
 • Az Rextra Kereskedelmi Kft szervizén vagy a márkaszervizen kívül végzett beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás.
 • Hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás.
 • Természetes elhasználódás.

A jótállást kizáró feltételek változatlanul érvényesek. A szavatossággal kapcsolatos jogokat a 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet szabályozza újra. Nem vonatkozik a jótállás a nem rendeltetésszerű használatból, valamint a külső fizikai behatásokból eredő meghibásodásokra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.
A fogyasztói szerződés keretén belül vásárolt termék esetén (Korm. r. 1. §) a jótállásból eredő jogok jótállási jeggyel érvényesíthetők (Korm. r. 4. §.), A jótállási jegy hiányában vagy annak megrongálódása esetén a jótállás érvényesíthető az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számlát vagy nyugta) bemutatásával.
Jótállási, javítási munkát kizárólag csak érvényes jótállás alapján végezhetnek a feltüntetett javítószolgálatok. 
A fogyasztó a kijavítási iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti (Korm. r. 5. §.) 
A javítással, a kapcsolódó tájékoztatással, cserével és visszatérítéssel kapcsolatos határidőkről a Korm. r. 5. § rendelkezik. 
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jótállási jegy szabályszerűen, közérthetően megfogalmazva, magyar nyelven kerül kiállításra, papír vagy elektronikus alapon rendelkezésére bocsátva, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. 

 

GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS

5 LÉPÉS A GYORS ÉS ZÖKKENŐMENTES GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉSHEZ
 • Győződjön meg róla, hogy készüléke valóban meghibásodott-e!
  Ellenőrizze a tápkábelt, az áramellátást, szükség esetén cseréljen elemet, akkumulátor töltöttségét ellenőrizze
  Kapcsolja ki és kapcsolja be újra a készüléket
  Győződjön meg róla, hogy a készüléket a használati utasításnak megfelelő módon kívánja-e üzemeltetni.
 • Készítse elő a garancia érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat!
  A vásárlást igazoló számla (vagy annak másolata), vagy a vásárlást igazoló nyugta vagy készülékhez tartozó jótállási jegy vagy e-jótállási jegy telefonon bemutatva.
 • Juttassa el a meghibásodott készüléket személyesen vagy postai úton szervizünkbe a 1033 Budapest, Szentendrei út 87. szám alá vagy adja le az Önhöz legközelebbi szaküzletben.

  Kizárólag a Rextra Kereskedelmi Kft által forgalmazott termékekre vonatkoznak garanciális és javítási feltételek. Ezt a vásárláskor kiállított számlával, nyugtával vagy jótállási jeggyel tudja igazolni. 
   
 • A Rextra Kereskedelmi Kft, mint forgalmazó Eladó köteles a jótállási, kellékszavatossági igényeidet megfelelően kezelni, de a javításokat néhány esetben a márkaszerviz végzi. A hibás terméket érdemes már eleve a márkaszervízbe küldeni, ha annak a Rextrán kívül is magyarországi gyártója vagy forgalmazója van. A javítás állapotáról kérjük, minden esetben ott érdeklődjön, ahol leadta a készüléket javításra!
 • Választhatja a termék hivatalos márkaszervizét is a javításra, de akkor Önnek kell felvenni és eljuttatni hozzájuk a hibás terméket
Hogyan küldhetem el a hibás terméket a Rextra Kereskedelmi Kft-hez?
Meghibásodott készülékedet 3 féleképpen juttatja el hozzánk:
• személyesen is leadhtja bármelyik szaküzletünkben vagy közvetlenül a szervizünkben (1033 Budapest, Szentendrei út 87.)
• leadhatja az Önhöz legközelebbi szaküzletünkben.
• elküldheti egy választott futárszolgálattal vagy postai csommaggal. Ebben az esetben kérjük a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylatot vagy másolatát és a hiba részletes leírását. Enélkül a javítást szervizünk megtagadhatja! A futárszolgálat díja beküldéskor a vásárlót terheli, a javított készülék visszaküldését a Rextra Kft fizeti
 
REXTRA központi szerviz elérhetőségei:
• Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 87
• Nyitva tartás: Munkanapokon 8.00-16.30
• Telefonszám: 06 (20) 661-9750
• E-mail: technical@rextra.hu; szerviz@rextra.hu

 

GARANCIÁLIS TERMÉK VISSZAVÉTEL TERMÉKVISSZAVÉTEL WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNT VÁSÁRLÁS ESETÉN
(nem webáruházban vásárolt termékekre a 14 napos elállási jog nem vonatkozik)
 
A webáruházi vásárlás elállási jogáról itt olvashat részletesebben - Elállási jog
Meghibásodott termékek esetén 14 napos elállási jog után a garanciális termék javításának a menete a következő:
 • ha a leadott termék javítható, szerviz garanciálisan javítja, Ön köteles a javított terméket átvenni
 • amennyiben nem javítható a Rextra cseréli a terméket ugyanarra az eszközre, amellyet javításra hoztak, a jótállási idő újra indul
 • amennyiben már nem áll rendelkezésre a termék, mert a gyártását időközben beszüntették vagy kifutó termék volt a vásárló választhat:
  - levásárolhatja a termék árát más eszközre, termékre, az esetleges árkülönbözetet fizetnie kell
  - vagy visszakéri a termék árát
 • A webáruházban vásárolt termékek jótállási feltételei ugyanazok, mint a fent említett Szervíz és garanciális javítás részben.

SZERVIZ

A Rextra Kereskedelmi Kft szervízében vállalja az általa forgalmazott termékek javítását garanciai időn túl is.

GARANCIÁLIS IDŐN TÚLI ÜGYINTÉZÉS

 • Győződjön meg róla, hogy készüléke valóban meghibásodott-e!
  Ellenőrizze a tápkábelt, az áramellátást, szükség esetén cseréljen elemet, akkumulátor töltöttségét ellenőrizze
  Kapcsolja ki és kapcsolja be újra a készüléket
  Győződjön meg róla, hogy a készüléket a használati utasításnak megfelelő módon kívánja-e üzemeltetni.

   
 • Készítse elő a  vásárlást igazoló számla (vagy annak másolata), vagy a vásárlást igazoló nyugtát.
   
 • Juttassa el a meghibásodott készüléket személyesen vagy postai úton szervizünkbe a 1033 Budapest, Szentendrei út 87 szám alá vagy adja le az Önhöz legközelebbi szaküzletben.
  Csak Rextra Kereskedelmi Kft-től vásárolt termékeket vesszük át javításra. A nem a REXTRÁ-nál vásárolt termékek esetében, ha alkatrészt kell cserélni a termékben azt nem tudjuk biztosítani, így a javítást vállalni nem tudjuk. Kérjük minden esetben a vásárlás helyére vigye készülékét szervízeltetni.
  Szaküzleteinkben leadott meghibásodott termék esetén a javítási idő a plusz szállítással, akár 1-2 héttel is meghosszabbodhat.
  A javítás ideje függ a terméktől és annak hibájától. Amennyiben a hibás terméket szaküzleteink egyikében vagy szervizünkben adta le, a szervizelési idő megnövekszik a márkaszervizbe való eljuttatás idejével. A javítás állapotáról kérjük, minden esetben annál érdeklődjön, ahol leadta a készüléket javításra!

 

 • A hibás terméket megtisztított állapotban kérjük visszaküldeni. Különösen fertőzésveszélyes anyaggal (pl. vér, váladék, egyéb testfolyadék) szennyezett termék átvételét a szerviz megtagadhatja! A készüléket eredeti, gyári csomagolásában, vagy annak hiányában a leggondosabb csomagolásban, minden tartozékával, valamint a kapott számlával (vagy másolatával) együtt kell szerízünkbe eljutattni.
 • Választhatja a termék hivatalos márkaszervizét is a javításra, de akkor Önnek kell felvenni és eljuttatni hozzájuk a hibás terméket
 • Amennyiben ajánlatot kér a javításra azt külön írásban jelezni szükséges!
 • Várja meg az értesítését a javítás befejezéséről!

JOGORVOSLAT

Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Vásárló a Szolgáltatótól kapott rendelésazonosítót (rendelési számot) és a rendeléssel kapcsolatban kapott valamennyi információt köteles bizalmasan kezelni és ezen információk harmadik személy részére történő átadásából származó felelősség és az ebből eredő kár teljes körűen terheli.

2017 január 1-től az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben eljáró országos illetékességgel bíró Pest Megyei Kormányhivatal.
Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, ami alapján a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal a Kamarák mellett működő Fogyasztóvédelmi Békéltető Testülethez, vagy a területileg illetékes Járási Hivatalokhoz fordulhatnak.

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót arról, hogy a békéltető testületi eljárásban a Vásárlót együttműködési kötelezettség terheli.

JÓTÁLLÁSI JEGY LETÖLTHETŐ

Szerviz árlista -- HAMAROSAN, feltöltés alatt